Lease this WebApp and get rid of the ads.
劉名浩
怒劍鳴
Tue Apr 10, 2018 10:52
59.115.100.43

「怒劍鳴」60集我終於網上搵到,第一次睇係1988年租台灣發行剪接過影帶全無片尾。套劇仍有明顯佳視武俠劇個色彩,武指有程小東、霖滿華、已故韓義生不過太過拖泥帶水其實30集就可完結添,除左麗的既有演員同埋佳視執笠過麗的生力軍,又用到文千歲、熊德誠、張錚叔、已故江漢叔、華探長等,演藝圈各精英都薈萃一劇。吳業光開頭飾演個樊城守將張天順淨出現開頭短短三分鐘,陳榮峻同埋已故關菁等都有茄哩啡添!

  • Click here to receive daily updates