Lease this WebApp and get rid of the ads.
STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE
3+++++
Fri Jan 25, 2013 07:50
77.218.234.49


Gizli cemaatler vakэf oldu; kirli iliюkiler, referens!

http://www.lovethetruth.com/dark_alliance.jpg>http://www.southwest-connection.com/swcnews2/tsm.jpg>

Hayэnlar/import enstrumanlar/sogukkanlэ tetikзiler/politik orrosspular/ kцюebaюlarэna yerleюtirilirlerken aydэnlar temizleniyorlar... Мnsanэ insan yapan degerler dejenere ediliyor; ahlak kavramэ aюagэlanэyor; зьnkь ancak onurlu insan bilinзli tepki gцsterebilir ve elbette dьюman, aptal degil; tepki ortamэ yaюanmasэn isteniyor; yine bir bilge'nin ingilizce originalinde dedigi gibi: "eliminates good characters and reliable persons completely dismissed under heavy pressur cases, many of them living in a trauma to go to the elimination machinery, also fake jobcenters etc projects of system"...

Цzellikle subyancэ soysuzlar, зok acэmasэz tetikзi oluyorlar, цrnegin, bit DUNDAR, benzeri kuduz yaratэklar; mason lobbylerin, "istihdam tercihleri listesi"nin baюэnda geliyorlar......

+-+-+

Domuzlarla зakallar, gьnьmьzde yarэresmi konumlara eriюtiler, kolkolalar; giderek, NWO-ORWELL'ian зiftlik gibi bir dьnya oluюturuyorlar; hep birlikte, kutsal topraklarэmэza pisliyorlar bu itoglu itler, Qudьs camisinin duvarэna iюiyorlar:

http://www.tetedeturc.com/home/IMG/jpg/20.04.05_-_Lettre_ACJTR.jpg>http://www.islamustundur.com/4E698.jpg>http://www.galleryone.com/images/bullas/bullas_-_house_swine_the.JPG>

http://www.sehitlerimiz.org/if/on-kapak.jpg>http://www.digitalbricabrac.com/gifs/bushrush.gif>http://www.israel1shop.com/catalog/images/zahaldogtag2.jpg>

Bu bir masal degil; tersine, keskin gerзeklerle цrgьn, performe bir endustridir; kanlэ manlэ fakat bol yaglэ; цrnegin, misyoner propaganda yayэnlarэna takma adlarla karikatьrler pazarlayan Gay-sapэk biri (Цzcan XXX), meyhanelere borзlarэndan kurtarэldэgэ gibi altэn rozetler kolyeler niюanlar aldэ; sonra egilimine gцre haptan/amfetaminden tutun da sex-oyuncaklarэna dek armagan yagmuruna bogulduhttp://www.israel1shop.com/catalog/images/J22_0.jpg>http://www.jonwiener.com/wp-content/jeandaniel.gif>http://www.digitalbricabrac.com/gifs/dikgun.gif>

Misyoner domuzlara tanэnan цzgьrlьk, o kadar geniю ki, yorumlamak zor! Ne yazэk ki kцtь gьnlerdeyiz! Цyle bir zamana geldik dayandэk ki; dinimize/ahlakэmэza/зoluk зocugumuza sцvьyorlar; tepki gцsteremiyoruz; цrnegin bu ahlaksэz/hayasэz/namussuz G.Ц.T. kafayэ зeker зekmez halk'tan herkese ana-avrat dьmdьz gidiyor; kutsal degerlerimize hakaret ediyor ve Allah'a sцvьyor. Misyoner sapэk Цzcan'daki bu aююagэlэk tavэr ona sanki bir ayrэcalэk/dokunulmaz hak; beri yanda magdur halk'эn nefsi savunma kэpэrtэsэ bile, kabahat! Her ay "цgretmen aylэgэ" kэlэfэyla halk'эn alэnterini yiyip iзiyor bu Gay G.Ц.T. Gцlcьk AKV Kэz Meslek Lisesi'nde sцzde цgretmen kadrosundan yemlendiriliyor... Мnsaf be, insaf! Daha bunun gibi birзok misyonerler var ki; kamu birimlerine зцreklenmiюler; soran da yok yani... Ne зiftlikmiю be?! Gerзekte, her lokma, halk'эn ekmeginden зalэnmэюtэr; HARAM OLSUN!. Misyonerdeki piюkinlige bak sen! Hem bu mazlum halk'a ihanet edeceksin, hem цgrencilerinin bacaklarэnэ cep telefonla fotograflayэp pazarlayacaksэn ve hem de mazlum kurbanlarэnэn alэnterini kendine uyuюturucu parasэ olarak harcayacaksэn.. Gцzlerin kцr olsun Gayo Цzcan! Allah belanэ versin ibbne provokatцr! Зok gitmez bu bцyle! Karikatьr diye misyoner propaganda yayэnlarэna koydurdugun karalamalarэ, inюallah birgьn sana sayfa sayfa yuttururlar; birgьn bir namuslu babayigit зэkar ve hesabэnэ sorar, bekle az, Gayhatun Oci! O pislik propagandalarэ зizdigin ellerin kэrэlsэn domuz-surat Цzcan XXX! Senin gibi юerefsizleri polit-orrospu-tetikзi niyetine kulanan mason agalarэn da agzэna эsзarlar birgьn; hiз merak etme! Durum bu; gizlisi kalmadэ artэk ve herюey зarюaf зarюaf ortada! Birilerinin alэnteri birilerinin de sэcak kanэ akэtэlэrken daha baюka bir yaratэk cinsi sьrekli olarak semiriyorGayMisyonerЦzcan domuzu gibi...
http://derbentmyo.kou.edu.tr/images/Derbent%252520MYO%255B1%255D.jpeg>http://www.sctp.be/marleen/sms%2520marleen.jpg>

http://www.8sutun.com/files/MISYONERTV1.gif>
http://www.turksolu.org/kapaklar/kapak78.jpg>

http://www.guemaraonline.com/go3.bmp>

http://www.bulledair.com/images_liens/psikopat.gif>http://www.turkdirilisi.org/siyon/siyon.gif>http://www.dizin.cc/images/2553744.jpg>http://usa.altermedia.info/images/ISflagUS.JPG>http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/E94CDC61-E9EA-4A5A-BB61-530DE5D39ACC/148473/90000ced31c940fc902b5ea676c24771_JyllandsPosten_31.jpg>http://www.guneydergisi.com/images/33kapak.jpg>http://www.hakikat.com/dergi/130/13001.jpg> http://www.takagazete.com/haber_images/misyoner_22102007.171016.jpg>

ZOG, projelerini yьrьtьyor: цnce Kerkьk sonra Kefken, sonra...Bu meюhur utanmaz Siyonist Misyoner Gay (G.Ц.T.) uyuюturucu parasэnэ denkleюtirmedigi gьn kendi anasэna da iюkence yaparak цldьrmьюtьr; цzellikle tьm Kocaeli halkэ iyi bilir; siyon sapэk Цzcan XXX, vicdansэz bir alзaktэr; ana katilidirhttp://tkfiles.storage.live.com/y1pHNKvYpW5NXPg6FUdtff_GVl3BjkuUAuUzH1OuWqTOS0Z4IcPzGcgVnL-9Zx3EjQ5F_AgOF_8-fc>http://www.thewe.cc/thewei/%26/images3/2004_war_photos_5/woman_weeps_long.jpe>

http://www.adnanodabas.com/index_dosyalar/pictures/misyonerkarsiti/misyonerisgali.jpg>http://www.kitapalemi.com/resimgoster/default.asp%3Fimg%3D68311.jpg%26genislik%3D%26id%3D11063>

U$A'dan ve U$rael'den yollattэrэlan misyoner kitaplarэnэn desenleri, genelde aynэ ьnlь ahlaksэz eleman'эn (Misyoner G. Цzcan XXX'un) зalэюmasэdэr; evet, su uyur yэlan uyumaz; acэ olan gerзek, Mьslьman geзinen зogunluk uyurken yeminli dьюmanlar harэl harэl зalэюэyorlar/akla gelmez her yцnden/her delikten:
http://www.diyaloghaber.com/haberler/resimler/M%C5%9ETD-1-410.jpg>

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/resimler/1193605679.jpg>

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/resimler/1193294204.jpg>

http://img.blogcu.com/uploads/tabiin_ETM-600.jpg>

http://www.bilgikitabi.net/kitap/622-1.jpg>http://filistindavasi.netfirms.com/harun/Sion-Protokol/Sion1_dosyalar/Image5.gif>

Misyoner Gayhatun Цzcan XXX'larэ Gцlcьk AKV Kэz Meslek lisesinde kadrolu gцsteren ve benzer hainleri besleyen iktidar, bu iktidardэr; fazla sцze gerek kalэyor mu:
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/07/20/displayimage/0,,92484,00.jpg>http://muslimmatters.org/wp-content/uploads/2007/08/israel.jpg>
http://bp0.blogger.com/_TrMgc0Rdi60/RvQLKviYM-I/AAAAAAAAAWo/H2_dNdhzBus/s200/x-FlaIsrael.png>


http://img171.imageshack.us/img171/5508/dnyannenbykkenesinx6hp1ho9.jpg>http://www.jonwiener.com/wp-content/jeandaniel.gif">Kocaeli Misyoneri Gay ЦZCAN XXX Gцlcьk AKV Kэz Meslek lisesinde kadrolu gцsteriliyorhttp://www.dizin.cc/images/2553744.jpg">

  • 3+++STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:49
    Nerede Uygarlэk/Humanist duyarlэlэk? Nerede kitlesel tepki? United Nations/Birleюmiю Uluslar Цrgьtь morgцtь babalarэ, malэ... more
    • 3+++++ — STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:50
Click here to receive daily updates